Sunday, 12 February 2017

tài liệu tham khảo


(1) Vương Thực Phủ, Mái Tây (Tây Sương Ký), bản dịch của Nhượng Tống, nhà xuất bản Tân Việt, Saigon, trước 1975

(2) 西廂記
http://ourartnet.com/Sikuquanshu/Jiku/Qu/Qu_008/Qu_008.asp
(3) Full text of 西廂記 
Project Gutenberg's The Romance Of The Western Bower, 

by Shifu Wang
http://archive.org/stream/pgcommunitytexts23906gut/23906-0.txt

(4) 西廂記(元)王實甫
http://www.angelibrary.com/oldies/xixiang/xixiang.htm

(5)  西廂記五劇
http://www.digibooks.com.tw/xpe/portal/795426eb-6ba2-401c-9f33-ccbd5b8727ae/-1/221494/read

(6) Nguyễn Du, Truyện Thúy Kiều, Bùi Kỷ & Trần Trọng Kim hiệu đính và chú giải, Nhà xuất bản Tân Việt, bản in lần thứ 8, Saigon, 1968
(7) 金圣叹的33个“不亦快哉”
https://botanwang.com/articles/201502/金圣叹的33个“不亦快哉”.html

No comments:

Post a Comment