Thursday, 20 April 2017

不亦快哉 Chẳng cũng sướng sao? (03/33)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33                ==> [01-33]


3. Phòng không ngồi một mình, đương đêm nghe qua tiếng chuột bực quá. Không biết nó sồn sột gặm nát cái gì của mình? Soàn soạt xé rách sách nào của mình? Trong lòng bồi hồi, chưa nghĩ ra sao. Bỗng thấy con mão (*01) đẹp, chú mắt, vẫy đuôi, như đã trông thấy vật gì. Nín tiếng nín hơi, đợi chờ chốc lát, thì thấy nó chồm nhanh như gió, “chí” một tiếng, con vật đó đã chết rồi. Chẳng cũng sướng sao?


Kim Thánh Thán (1608-1661) 
(Nhượng Tống dịch)


Chú thích

(*01) con mão: nguyên văn "miêu" nghĩa  là  con mèo. Sách Mái Tây in là "con mãn" (trang 313): có thể là một lỗi ấn loát chăng.
 
No comments:

Post a Comment