Friday, 28 April 2017

不亦快哉 Chẳng cũng sướng sao? (33/33)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33                ==> [01-33]


33. Đọc truyện “Khách râu quăn” (*02), chẳng cũng sướng sao!


(*02) Tức “Cầu Nhiêm khách truyện” trong Thái Bình quảng kí của Đỗ Quang Đình (850-933).

Kim Thánh Thán (1608-1661) 
(Nhượng Tống dịch)No comments:

Post a Comment