Monday, 24 April 2017

不亦快哉 Chẳng cũng sướng sao? (19/33)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33                ==> [01-33]


19. Trong tráp bất ngờ soạn được bức thư của người cũ, chẳng cũng sướng sao!

Kim Thánh Thán (1608-1661) 
(Nhượng Tống dịch)


No comments:

Post a Comment