Monday, 24 April 2017

不亦快哉 Chẳng cũng sướng sao? (16/33)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33                ==> [01-33]


16. Đêm đông uống rượu, lại thấy lạnh thêm. Mở song thử nhìn, tuyết lớn bằng bàn tay đã xuống dày đến ba, bốn tấc. Chẳng cũng sướng sao! 


Kim Thánh Thán (1608-1661) 
(Nhượng Tống dịch)


No comments:

Post a Comment