Sunday, 23 April 2017

不亦快哉 Chẳng cũng sướng sao? (14/33)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33                ==> [01-33]

便
14. Đêm nghe nói người nọ là người khá, sáng ngày thử sang chơi. Bước qua cổng, nhìn vào nhà, thì thấy người ấy đương tựa bàn quay về phía Nam, xem một cuốn văn. Thấy khách vào, lẳng lặng chào xong, liền kéo áo mời ngồi mà rằng: “Bác đã đến đây, cũng nên coi thử cuốn sách này.” Cùng nhau vui cười, đến mãi khi ánh nắng đi hết. Chủ đã đói bụng, liền thong thả hỏi khách: “Bác cũng đói rồi chứ!” Chẳng cũng sướng sao!


Kim Thánh Thán (1608-1661) 
(Nhượng Tống dịch)1 comment: