Saturday, 22 April 2017

不亦快哉 Chẳng cũng sướng sao? (11/33)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33                ==> [01-33]


11. Ngủ sớm vừa dậy, hình như nghe tiếng người nhà than thở, nói chàng nọ chết đêm qua. Vội gọi hỏi xem, thì là một tay khôn vặt nhất trong cả một thành. Chẳng cũng sướng sao!


Kim Thánh Thán (1608-1661) 
(Nhượng Tống dịch)


No comments:

Post a Comment