Friday, 21 April 2017

不亦快哉 Chẳng cũng sướng sao? (10/33)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33                ==> [01-33]


10. Ngày hè
trần đầu, trần chân, tự cầm chiếc ô che nắng, xem bọn lực điền vừa hát ngao, vừa đạp guồng nước. Nước nhất thời cuồn cuộn tuôn lên như tuyết tan, bạc lộn. Chẳng cũng sướng sao!

Kim Thánh Thán (1608-1661) 
(Nhượng Tống dịch)


No comments:

Post a Comment